Psykodynamisk metode har en lang tradisjon i psykologiens historie, og skriver seg tilbake til psykoanalysens grunnlegger, Sigmund Freud. Psykoanalysen har siden starten vært i kontinuerlig utvikling, og psykodynamiske terapier omfatter idag en rekke ulike terapitradisjoner, for eksempel ISTDP. I psykodynamisk terapi er man mer opptatt av det følelsesmessige og interpersonlige aspektet enn i eksempelvis kognitiv adferdsterapi, hvor man er mer opptatt av tankemønsteret som ligger til grunn for følelsene. En annen hovedforskjell er vekten psykodynamisk teori legger på ubevisste prosesser samt erkjennelsen av at mye av vår adferd drives frem av ubevisste motiver og indre konflikter.